Sťažnosti a petície - právo občanov

Autor: Denis Herák | 10.3.2014 o 22:36 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  58x

Právo občanov zúčastňovať sa na rozhodovaní na správe štátu sa nekončí pri voľbách či referende. Každý má podľa ústavy možnosť domáhať sa spravodlivosti aj pomocou petícií, podaní a sťažností.

rávo občanov zúčastňovať sa na rozhodovaní na správe štátu sa nekončí pri voľbách či referende. Každý má podľa ústavy možnosť domáhať sa spravodlivosti aj pomocou petícií, podaní a sťažností. Na Slovensku však občania toto právo príliš nevyužívajú, počet petícií i sťažností klesá. Výnimkou sú vraj len sťažnosti na kataster, tých v poslednom období pribudlo najviac. Na okresné a krajské úrady občania adresovali najčastejšie sťažnosti súvisiace so sociálnou problematikou. Sťažovali sa na nečinnosť a prieťahy pri rozhodovaní o priznaní sociálnej dávky či príspevku alebo na správanie zamestnancov príslušných úradov.

Vybavovanie sťažností
Najčastejšie otázky sa týkajú vybavovania anonymných sťažností a tiež neanonymných z hľadiska lehoty, v ktorej sú povinné štátne orgány sťažnosť vybaviť. Národná rada SR prijala zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. Podľa tohto zákona prijímajú, evidujú, vybavujú a kontrolujú vybavovanie sťažností:
- štátne orgány a nimi zriadené organizácie,
- obce a nimi zriadené organizácie,
- právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb.

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:
- sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo k ohrozeniu činnosťou, alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
- upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy. Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Anonymná sťažnosť
Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo), je anonymná sťažnosť. Anonymná sťažnosť sa vybavuje, ak obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis.

Lehoty na vybavenie sťažností
Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, príslušný orgán verejnej správy je povinný vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažností môže vedúci orgánu verejnej správy predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je orgán verejnej správy povinný písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu.

Oznámenie o vybavení sťažností
Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov. Ak nemožno prešetriť predmet sťažnosti, orgán verejnej správy to bez zbytočného odkladu oznámi sťažovateľovi. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, v oznámení o výsledku prešetrenia sa údaje podľa predchádzajúceho odseku uvedú ku každému bodu osobitne. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. O ústnej sťažnosti, ktorá bola vybavená hneď pri jej podaní, sa písomné oznámenie nerobí.

Vybavovanie petície
Na vyjadrenie nespokojnosti sa používa aj petícia. Petíciou možno žiadať či navrhovať množstvo vecí, a to od zavedenia autobusovej linky, až po zmenu zákona atď. Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy (orgán verejnej správy) so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (petícia). Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu. Petícia nesmie vyzývať na porušovanie ústavy a zákonov, popieranie alebo obmedzovanie osobných, politických alebo iných práv osôb pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, alebo na roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov alebo násilie, alebo hrubú neslušnosť. Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť a výkon tohto práva nesmie byť nikomu na ujmu.

Petičný výbor
Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou. Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na styk s orgánom verejnej správy. V ustanovení § 4 zákona je zakotvené právo každého akýmkoľvek spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili.
Fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej mene. Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním. Na podpis sa nesmú žiadnym spôsobom nútiť. Za účelom zhromažďovania podpisov pod petíciu sa môžu petície a podpisové hárky vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Nie je na to potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb. Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu, ktorá dovŕšila vek 16 rokov. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi a na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy.

Povinnosti orgánu verejnej správy
Orgán verejnej správy, ktorému sa doručila petícia, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal. Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej správy, ktorý petíciu prijal, ju bez zbytočného odkladu postúpi na rozhodnutie ústrednému orgánu štátnej správy pre petície.
Príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 dní od doručenia petície. Ak nie je možné vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote. Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.

Súčinnosť pri vybavovaní petície
Osoba, ktorá podala petíciu, je na požiadanie príslušného orgánu verejnej správy povinná v primeranej lehote poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, orgán verejnej správy nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť táto osoba, ktorá podala petíciu, písomne poučená už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície.
Orgány verejnej správy a nimi zriadené organizácie, ako aj štátne fondy a verejnoprávne inštitúcie, sú povinné poskytnúť orgánu vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov na vybavenie petície, ako aj súčinnosť nevyhnutnú pri vybavovaní petície, ak osobitný predpis neustanovuje inak (napr. zákon NR SR č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií atď.). Osoba, ktorá sa podieľa na vybavovaní petície, sama uhrádza trovy, ktoré jej vznikli s vybavovaním petície.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Čo sa to stalo s časom? Náramkové hodinky miznú z rúk

Bol to vynález desaťročia. Nebyť náramkových hodiniek, niektoré strategické bitky by možno dopadli inak. Dnes prehrávajú samotné náramkové hodinky.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.


Už ste čítali?